Salgs- og leveringsbetingelser for eCo Solutions

Gældende fra 08. juli 2020

§ 1. GENERELT

Enhver leverance mellem parterne finder sted på grundlag af nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

§ 2. TILBUD OG AFTALE

Tilbud er kun bindende for sælger i 30 dage, fra tilbudsdato, medmindre andet er angivet i tilbuddet. 

Aftale er indgået, når bestillerens accept er modtaget af eCo Solutions. I tilfælde, hvor bestilleren ikke afgiver udtrykkelig accept, er aftalen indgået, når eCo Solutions har afgivet ordrebekræftelse af en modtaget bestilling. Såfremt bestilleren mener, at der er uoverensstemmelser mellem ordrebekræftelsen og aftalen, skal bestilleren inden otte dage efter ordrebekræftelsens dato give besked herom. I modsat fald accepterer bestilleren ordrebekræftelsen som udtryk for parternes aftale.

§ 3. PRIS

Alle priser er ekskl. moms. Alle priser er afgivet på grundlag af det på datoen for afgivelse af tilbud eller ordrebekræftelse gældende niveau for lønninger, materialepriser og øvrige omkostninger. 

Har bestilleren anmodet eCo Solutions om at udarbejde skitser, layout, rentegning, tekstforslag, prøvetryk m.m. er eCo Solutions berettiget til at få dette arbejde betalt. 

Såfremt der i tiden frem til leverancens gennemførelse er indtrådt stigninger i lønninger, materialepriser, offentlige afgifter eller øvrige omkostninger, er eCo Solutions berettiget til at regulere prisen med sådanne dokumenterede stigninger. 

Såfremt der i tiden frem til leverancens gennemførelse er indtrådt fald i lønninger, materialepriser, offentlige afgifter eller øvrige omkostninger, er bestilleren berettiget til at regulere prisen med sådanne dokumenterede fald. 

Priser i fremmed valuta er baseret på den på tilbuds- eller ordrebekræftelsesdatoen gældende valuta i danske kroner. eCo Solutions forbeholder sig ret til ved kursændringer før betaling at ændre prisen tilsvarende. 

Ud over den tilbudte eller aftalt pris er eCo Solutions berettiget til at kræve betaling for:

  • Arbejde, der påløber som følge af, at det grundmateriale, bestilleren har givet eCo Solutions, viser sig at være ufuldstændigt, uegnet eller mangelfuldt, eller der foretages rettelser i det leverede materiale, efter at arbejdet er påbegyndt.
  • Overarbejde eller andre foranstaltninger, som aftales med bestilleren efter aftalens indgåelse.
  • Alle priser er beregnet for levering fra eCo Solutions ´ forretningslokale.
  • Omkostninger til transport ud over pladsens grænser og til transportforsikring herfor betales af bestilleren ud over den aftalte pris.
  • Ønsker bestilleren, og påtager eCo Solutions sig at opbevare færdigt arbejde eller ejendom, som ikke er eCo Solutions ´, betaler bestilleren vederlag herfor ud over den aftalte pris.

§ 4. BETALING

Medmindre andet er aftalt, skal betaling ske inden 8 dage efter fakturadato.

Betaling skal finde sted ved bankoverførsel Til eCo Solutionss bankkonto. Konto mv. fremgår af fakturaen. Ved overførsel/indbetaling bedes fakturanummer angives ved betalingen.

Betales købesummen ikke rettidigt beregnes renter efter renteloven af den til enhver tid værende restgæld fra forfaldsdagen. Det vil samtidigt være muligt at pålægge køber et rykkergebyr. Betaling af renter afskærer ikke sælger fra at kræve erstatning for det yderligere tab, købers misligholdelse af betalingspligten måtte medføre.

Køber er forpligtet til at foretage enhver betaling til sælger, som om leveringen var sket til aftalt tid, selv om leveringen er udskudt på grund af købers forhold.

Køber er ikke berettiget til at modregne eller tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer, medmindre dette er skriftligt anerkendt af sælger.

Ved forsinket betaling kan sælger lukke alle kundens aktiviteter hos eCo Solutions indtil de skyldige beløb er betalt. Genåbning sker mod betaling af alle skyldige beløb, herunder rykkere, samt et genåbningsgebyr.

§ 5. EJENDOMSRET, OPHAVSRET M.V.

eCo Solutions projekt- og styringsværktøjer, skabeloner, skitser, layout, rentegning, tekstforslag o.l., uanset med hvilken software eller teknik disse er fremstillet, og uanset på hvilken måde de opbevares, tilhører eCo Solutions og må ikke overlades til tredjemand.

Hvad eCo Solutions har tilvejebragt eller ladet tilvejebringe til brug for leverancen, det være sig forarbejder eller mellemprodukter, såsom software, skemaer, skabeloner, reproduktions- og trykmedia, uanset med hvilken software eller teknik disse er fremstillet, og uanset på hvilken måde de opbevares, samt programmering er eCo Solutions ejendom og kan ikke efter arbejdets udførelse kræves udleveret. Dette gælder, uanset om det tilvejebragte måtte være særskilt faktureret.

eCo Solutions har således fuld ret til at benytte det leverede materiale i andre sammenhænge, herunder markedsføring m.v.

§ 6. LEVERING OG FORSINKELSE

Levering sker fra sælgers adresse, uanset om sælger ved egne folk eller ved tredjemand i henhold til særskilt aftale med køber bringer det solgte til køber. Levering til køber sker for købers regning og risiko.

En overskridelse af leveringstiden med 3 dage på grund af sælgers forhold i enhver henseende betragtes som rettidig levering, hvorved køber ikke af den grund kan udøve nogen beføjelser over for sælger.

Såfremt forsinkelse ved leveringen skyldes, at sælger er forhindret til levering på grund af arbejdskonflikt, brand, krig, vareknaphed, ansatte, fuldmægtige eller enhver anden omstændighed samt alle tilfælde af force majeure, udskydes leveringen med den tid, som hindringen varer. Dette gør sig gældende uanset om årsagen til forsinkelsen indtræffer før eller efter udløbet af den aftalte leveringstid.

Sælger påtager sig ikke noget ansvar eller nogen erstatningspligt i forbindelse med følgevirkninger på grund af forsinket levering.

Begge parter er dog berettiget til at annullere aftalen, hvis forsinkelsen overskrider 1 måned uden forudgående aftale.

§ 7. MANGLER

Køber skal straks ved leveringen foretage en undersøgelse af varerne fra sælger. Hvis køber vil påberåbe sig en mangel, skal køber, straks efter manglen er eller burde være opdaget, give sælger skriftlig meddelelse herom, samt anføre hvori manglen består.

Hvis køber ikke reklamerer som anført, kan køber ikke senere gøre manglen gældende.

Efter sælgers valg vil mangler ved det solgte blive afhjulpet eller omleveret for sælgers regning inden rimelig tid. Sker dette ikke er køber berettiget til at hæve aftalen, kræve afslag i købesummen eller kræve erstatning.

Har køber ikke inden 2 måneder efter leveringsdato påberåbt sig manglen over for sælger, kan køber ikke senere gøre manglen gældende.

§ 8. MISLIGHOLDELSE

Ved købers misligholdelse er sælger berettiget til at standse yderligere leveringer og kræve erstatning efter de almindelige kontraktretlige regler.

§ 9. UNDERLEVERANDØRER

eCo Solutions er berettiget til helt eller delvis at lade arbejde udføre hos underleverandører.

§ 10. ANSVARSBEGRÆNSNING

Et erstatningskrav over for sælger kan ikke overstige fakturabeløbet for det solgte.

Sælger hæfter ikke for driftstab, avancetab, som følge af forsinkelse eller mangler ved det solgte.

Sælger skal uden ugrundet ophold skriftligt underrette køber, såfremt der indtræffer force majeure og andre forhold, som sælger ikke er herre over.

For produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler i dansk ret.

§ 11. LOVVALG OG VÆRNETING

Aftalen er underkastet dansk ret. Eventuelle tvister anlægges ved og afgøres af danske domstole i medfør af retsplejelovens bestemmelser herom.